Malayalam Font  |  About Koottanad  |  About Us  |  Contact Us  
 
History| Elavathikkal Temple| Koottanad Jumua Masjid| High School| Nagalassery Panchayath| Clubs| Contacts| Type Malayalam
FLASH NEWS
കൂറ്റനാട് ശുഹദാക്കളുടെ നേർച്ച ഫെബ്രുവരി 5,6,7 തിയ്യതികളിൽ കൂറ്റനാട് കേന്ദ്ര ജുമുആ മസ്ജിദിൽ നടക്കുകയാണ്. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സൗഹൃദ സദസ്സിൽ മത രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നു     കൂറ്റനാട് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കൗശല്‍ കേന്ദ്രയില്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഡിജിറ്റല്‍ ലിറ്റെറസി, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് / റീസണിംഗ്, ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സ്‌കില്‍ എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രഷന്‍ ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 8943843001, 8075023800    സുഹൃത്തേ, കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും കെട്ടിട നികുതിയിൽ കബ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും http://tax.lsgkerala.gov.in/ എന്ന സൈറ്റിലെ citizen login ൽ പ്രവേശിച്ച് വാർഡ് നമ്പറും കെട്ടിട നമ്പറും enter ചെയ്താൽ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് ,മേൽവിലാസം, നികുതി തുക ,കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ ഇവ അറിയാനും,e-payment സംവിധാനം വഴി നികുതി അടയ്ക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നാണ്ട് നികുതി അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വിവിധ ആവിശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ download ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപേക്ഷയോ സ്റ്റാമ്പോ ഫീ സോഇല്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും ഈ സേവനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും,ഇത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും സാധ്യമാണ്'. പേരിലോ, മേൽവിലാസത്തിലോ നികുതിയിലോ പരാതിയുള്ളവർ ഈ ആഴ്ച്ചതന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് പരാതി നൽകി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് ഉടൻ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കെട്ടിട നികുതി കുടിശ്ശിക ഉള്ളവർക്കുള്ള പ്രതി മാസം 1 % പിഴപ്പലിശ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരം എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥർക്കും ഉപയോഗിക്കവുന്നതാണ്    കൂറ്റനാടിന്റെ മൊബൈല്‍ ആപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ( ലിങ്ക് : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koottanad.apps.ktdapp)     ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത !!!!! കൂറ്റനാട്ടെ ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ സംവിധാനം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. www.koottanad.com ലൂടെ നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുടെ വില്കാനുള്ള വസ്‌തുക്കള്‍ , വില്കാനുള്ള പുതിയതോ ഉപയോഗിച്ചതോ ആയ സാധനങ്ങള്‍ , വാഹനങ്ങള്‍ , വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫ്രീ ആയി പരസ്യം ചെയ്യാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക് "Classifieds" സെക്ഷന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക    Hearty welcome to Koottanad.com, the PULSE OF KOOTTANAD.   
 
FAQ on Blood Donation
There is no other redeeming act than to save a human life. People may feel afraid or selfish when it comes to donating blood. People who have never donated blood may themselves require blood at some point of their life. But think what will happen if every body feels unwilling to donate blood. There will be no blood available in the blood banks. So many precious lives will be wasted. It may happen to anyone, even you. So don't be afraid or selfish about donating blood. Blood is the fuel of life. If human lives are wasted because of the dearth of blood in the blood banks it will be a shame to the human society. So donate blood and encourage other people as well.
Why donate blood?
There is tremendous demand for blood in hospitals. Many patients die because they are not able to cope with the loss of blood.
Blood you donate is used to:
 • Replace blood lost during injury as in accidents.
 • Replace blood loss during major surgeries
 • Help patients with blood disorders like haemophilia, Von Willebrand’s disease survive.
 • Help burns patients receive plasma, that may be critical for their survival.
 • Raise haemoglobin levels ( through transfusions) in patients with chronic ailments like kidney diseases, cancer and anaemia.
Blood donation hardly makes a difference in terms of health to the donor, but it can help save the life of a patient.
Who can donate blood?
Some basic health conditions have to be met by donors:
A donor should :
 • Be above 18 years and below 60 years of age.
 • Have a haemoglobin count that is not less than 12.5 g/dl
 • Weigh not less than 45 kgs
 • Have normal body temperature at the time of donation
 • Have normal BP at the time of donation
 • Should be free of any disease at the time of donation
Who should not donate blood?
The following categories of people should avoid giving blood:
 • Pregnant or lactating women, or those who have recently had an abortion.
 • Persons who are on steroids, hormonal supplements or certain specified medication
 • Persons with multiple sexual partners or those who are addicted to drugs
 • Persons who have had an attack of infection like jaundice, rubella, typhoid or malaria.
 • Persons who have undergone surgery in the previous six months.
 • Persons who have consumed alcohol in the 24 hours prior to donation
 • Women should avoid donation during their menstruating period.
 • Those who have undergone various vaccinations should avoid donation for the corresponding period specified below:

  Type of Vaccine The period in which donation should be avoided.
  Hepatitis B 6 months
  Live vaccines 2 weeks
  Killed vaccines 48 Hours
  Rabies 1 year


 • Persons with any systemic disease like heart disease, kidney disease, liver problems, blood disorders or asthma should NOT donate blood.
 • Persons suffering from infections transmitted through transfusions like HIV, Hepatitis, Syphilis etc should Not donate blood.
How much blood is taken at the time of donation? How soon does the body make good this loss?
Only 350 ml of blood is taken at the time of donation. An average person has 5-6 litres of blood in the body.
In terms of volume the loss is corrected in 24-48 hours by the body. The red cell count is corrected in about 56 days.
How long does the process of donation take?
The actual bleeding time is about 5-6 minutes. There will be a medical check up before this and you will be advised some rest ( for 5-10 minutes) and given some refreshment after donation. The whole process takes about 30 minutes. 
How often can one donate blood?
The minimum time advised between two donations is 3 months. This gap helps blood regain the normal haemoglobin count.
 
Are there any hazards in blood donation? What are the precautions that need to be taken?
Your health will not suffer because of the blood you have donated. In fact, the bone marrow is stimulated to produce new cells.
However if conditions are not hygienic, you may be exposed to infection.
Precaution: Be sure that disposable needles are used for bleeding.
What happens to the blood that is donated?
The blood is screened for the following diseases/infections:
 • HIV
 • Hepatitis B & C
 • Syphilis
 • Malaria
The blood is grouped and stored either as whole blood or as components like Packed red blood cells, plasma or platelets. This is then sent on demand to hospitals.
How is Blood Grouped?
Blood is composed of cells suspended in a liquid.
The liquid portion is the plasma, from which therapeutic fractions and derivatives are made.
Suspended in the plasma are three types of cells:
Red cells: These carry Oxygen
White cells: These fight infection
Platelets: These stop wounds bleeding
The most common type of grouping is the ABO grouping. Red Blood Cells have a protein coat on their surface which distinguishes them. According to this blood is divided into four groups:
A (A protein is present), B (B protein is present),AB (AB protein is present)and O ( No protein is present).
There are subtypes under this grouping ( listed as A1, A2, A1B or A2B…) some of which are quite rare.
Apart from this there is another protein which plays an important part in the grouping of blood. This is called the Rh factor. If this is present, the particular blood type is called positive. If it is absent, it is called negative. Thus we have the following broad categories:
A1 Negative
A1 Positive
A1B Negative
A1B Positive
A2 Negative
A2 Positive
A2B Negative
A2B Positive
B Negative
B Positive
O Negative
O Positive
 
Search Donors By District
Malappuram Palakkad Thrissur
 
Search Donors By Area
Akkikkavu Alur Arangottukara Chalippuram Chalisseri Changaramkulam Chathanur Cherippur Edappal
Guruvayoor Kadavallur Kaipuram Kakkattiri Karukaputhur Kodanad Koottanad Koottupatha Koppam
Kothachira Kulappully Kumaranellur Kunnamkulam Kuttippuram Mathuppulli Mezhathur Nangattiri Ottappalam
Ottappilavu Padinjarangadi Palakkad Pattambi Peringode Perinthalmanna Permbilavu Perumannoor Ponnani
Shoranur Shoranur Thalakasseri Thanneerkode Thrissur Trithala Vaniyamkulam Vavanoor Vazhikkadavu
 
Search Donors By Group
A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O-
 
 
Edappal.info Kunnamkulam.info"" Pattambi.info
 
Home  |  News  |  Gallery  |  Free Ads  |  Blood Bank  |  Blogs  |  Links  |  Feedback  |  Refer a Friend  |  Privacy Policy
Copyright © 2011 Koottanad.com All rights reserved.